Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

#LEGENDSFOREVER MILKA BABOVIĆ

Pročitajte inspirativnu priču o Mladostaškoj atletičari – Milka Babović svjetska vrhunska atletičarka i jedna od prvih ženskih športskih novinarki u Europi. Nećete požaliti!

Tijekom 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća samome europskom vrhu sprintašica pripadala je i Milka Babović. Atletičarka HAŠK-a Mladost višestruka državna prvakinja te jugoslovenska reprezentativka potvrdila je svoju kvalitetu pobjedama na balkanskim igrama u disciplinama 80 metara s preponama te 100 i 200 metara. Baveći se atletikom u karijeri je uz brojne naslove oborila 25 državnih rekorda. Također je dvaputa bila svjetska studentska prvakinja u trčanju na 80 m preko prepona 1953. godine u Dortmundu i 1597. u Parizu. Na Europskom Prvenstvu 1954. osvojila je peto mjesto.

Bila je proglašena najboljom športašicom Jugoslavije 1953. i 1955. godine. Zbog svojih uspjeha Milka je u anketi Sportskih novosti bila proglašena najboljoj športašicom tri puta, dok je Trofej Mladosti zasluženo osvojila čak 6 godina!

Milka je diplomirala na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu. te se od 1949. godine bavi športskim novinarstvom. Kako kaže ta njena karijera započela je skroz slučajno kada je jedan prijatelj predložio da ju pošalju da izvještava o Sportskom danu mladih jer nisu imali koga poslati. 1955. započela je kao radijska izvjestiteljica, a od 1957. na RTV Zagreb (današnja Hrvatska radio televizija – nacionalna televizija) bila je prva žena, športska TV reporterka u Hrvatskoj, jedna od osnivača športske redakcije ali i njezin prvi urednik.

U početku na televiziji joj nije baš bilo lako, problema nje bilo kada je prenosila klizanje, no publika nije dobro reagirala kada je prenosila npr. nogometne utakmice. Nije joj se zamjeralo da ne zna što govori nego jednostavno im se nije svidjelo jer to nije bio običaj. Kasnije je postala prepoznatljiv komentator koji je osvojio simpatije svojom neposrednošću, deskriptivnošću, kvalificiranošću i šarmom. Zbog specifičnoga komentiranja postala je zaštitnim znakom TV prijenosa natjecanja u umjetničkom klizanju.

U jednom intervju je rekla ukoliko želite biti dobar sportski novinar morate biti opredijeljeni prema športu kao životnoj filozofiji. I ako šport doživljavate kao nešto što vam je uljepšalo život onda to želite nekome i vratiti. Kao urednica u športskoj redakciji i mentorica mnogim generacijama športskih novinara bila je dosta stroga. Nije tolerirala kašnjenje, a za psovanje u redakciji se u škrabicu moralo staviti dva dinara. Više godina bila je predsjednica sekcije športskih novinara Hrvatskog novinarskog društva, u dvama mandatima i članica Jugoslavenskom olimpijskog odbora. Također je bila i članica izvršnog vijeća Skupštine grada Zagreba.

Dobitnica je više nagrada, među ostalima nagrade Zlatno pero HND-a 1974. godine, nagrade Grada Zagreba 1977. Nagrada za životno djelo Hrvatskoga zbora športskih novinara 1994. godine, priznanja Milan Grlović Hrvatskog novinarskog društva 2003. godine., te državne nagrade Franjo Bučar 2014. godine. Također 2018. godine osvojila je državnu nagradu Franjo Bučar za životno djelo za koju je rekla:

„Nagrada mi znači jako mnogo iako da su me pitali trebam li dobiti ili ne, rekla bih: “Pa zašto, ja samo radim svoj posao?“

Bila je jedna od sutkinja TV showa Ples sa zvijezdama, u produkciji HRT-a od 2006. do 2013. godine. Autorica je četiri priče iz serije od 8 pod nazivom „Olimpijske priče“. To su slikovnice s istinitim športskim pričama o ljudima koji su baveći se sportom doživjeli, ili još doživljavaju, ljepotu i sreću. Ove slikovnice su 2013. dobile potporu Međunarodnoga olimpijskog odbora u sklopu Olimpijske solidarnosti, u okviru programa Promicanje olimpijskih vrijednosti – „Olympic Education, Culture and Legacy“ i Hrvatskog olimpijskog odbora, a u 2014./15. godini pod potporom Ministarstva zdravlja korištene su u projektu popularizacije tjelesne aktivnosti kod djece. Milka Babović je također i UNICEF-ova dugogodišnja donatorica Čuvarica djetinjstva.

Koliki je trag ostavila u Hrvatskom novinarstvu potvrđuje i činjenica da je u povodu obilježavanja 90. obljetnice postojanja Hrvatskoga radija i 60. obljetnice Hrvatske televizije HRT u suradnji s Hrvatskom poštom pripremila prigodnu kolekciju poštansku maraka, a jedno od lica na markama je bilo i ono Milke Babović.

Priča je preuzeta sa glavne stranice projekta: projects.multisportclubs.eu

The motivational story about the Croatian athlete Milka Babović, world class athlete and sprinter and one of the first female sports journalist in Europe. You won’t regret reading her powerful story.

During the 50’s and 60’s of the last century Milka Babović belonged to the team of top European sprinters. An athlete from HAŠK Mladost, Multiple State Champion and Yugoslav National Team member. She confirmed her quality by winning the 80-meter-high disciplines and 100 and 200 meter sprints in the Balkan Games. During her career in athletics, she set 25 state records and won numerous titles. She also won gold twice in the World student championships running the 80m in 1953 in Dortmund and 1597 in Paris. At the European Championships in 1954 she placed herself fifth.

She was declared the best athlete in Yugoslavia in 1953 and 1955. As a result of her success, Milka was named the best sportswoman by the Sportske Novosti newspaper three times, while she won the Mladost Trophy in total of 6 years!

Milka graduated from the Higher Pedagogical School in Zagreb and since 1949 she has been engaged in sports journalism. She says her career started off totally by accident when a friend suggested sending her a report on the Youth Sports Days because they had no one else to send. In 1955, she started working as a radio reporter and from 1957 on RTV Zagreb (today’s Croatian Radio Television – National Television) she was the first woman, sports TV reporter in Croatia, one of the founders of the sport section and its first editor.

Initially on television it was not easy, her problem wasn’t when she was reporting on figure-skating, but the audience did not respond well when she commentated on more masculine played sports such as football. They did not mind what she was saying but simply did not like it because it was not customary. Later she became a recognizable commentator who gained fondness with her directness, descriptiveness, qualifications and charm. Because of her specific commentary style, she has become a TV trademark when broadcasting competitions in figure skating.

In an interview, she stated that if you want to become a good sports journalist, you have to be committed to sports as a life philosophy. And if you are experiencing sport as something that has made your life better, then you want to return that experience to someone else.
As an editor in the sports section and a mentor for many generations of sports journalists, she was quite strict. She did not tolerate delays, and for swearing everyone was supposed to put two dinars in the money box.

She has been the president of the sport section of the Croatian journalist association for many years, in two mandates she was a member of the Yugoslav Olympic Committee. She was also a member of the Executive Council of the City Assembly of Zagreb.

She was awarded several awards, among others the Golden Feather of the Croatian journalist association in 1974, the City of Zagreb Prize in 1977. The Lifetime Achievement Award of the Croatian Association of Sports Journalists in 1994, the acknowledgment of Milan Grlović of the Croatian Journalists’ Association in 2003 and the state award Franjo Bučar in 2014. Also in 2018, she won the lifetime achievement state award Franjo Bučar for which she said

“The prize means a lot to me even though if they asked me whether to get it or not, I would say,” Why, I just did my job? “

She was one of the judges on the TV show Dancing with the Stars, produced by HRT from 2006 to 2013.
She is also the author of four stories from the series of 8 titled “Olympic Tales.” These are picture books with true sports stories about people who have experienced, or are still experiencing, beauty and happiness by sport. These books in 2013 received the support of the International Olympic Committee as part of Olympic Solidarity, under the Olympic Games’ Education, Culture and Legacy and also form the Croatian Olympic Committee. In 2014/15. supported by the Ministry of Health they were used in the project for the popularization of physical activity in children. Milka Babović is also a UNICEF long-term Childhood Guardian.

The Croatian Journalists’ legacy has also been confirmed by the fact that on the occasion of marking the 90th anniversary of the existence of Croatian Radio and the 60th anniversary of Croatian Television, Croatian television in cooperation with Croatian Post prepared a collection of postal stamps and one of the faces on the stamps was Milka Babović.

Milka’s stories ‘Olympic Tales’